ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ, എവിടെ?

മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇ-നാട് പോർട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിവിധ നികുതികൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

സേവനകളുടെ പട്ടിക

SERVICEs PROVIDED BY

പഞ്ചായത്ത്

SERVICEs PROVIDED BY

കൃഷി ഭവൻ

SERVICEs PROVIDED BY

വില്ലേജ് ഓഫീസ്

SERVICEs PROVIDED BY

KSEB

SERVICEs PROVIDED BY

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

SERVICEs PROVIDED BY

ജനറൽ

Change language /
ഭാഷ മാറ്റു